Clockwork Orange
CLOCKWORKORANGE V001
Clockwork Orange
 • 1,054 1,077
 • 247 249
 • 178 191
 • 30 30
 • 0 0
 • 1657 1640
 • shots fired
 • shots hit
 • shots taken
 • enemies killed
 • friends killed
CLOCKWORKORANGE V001
 • 629 608
 • 228 215
 • 181 179
 • 28 26
 • 0 0
 • 1621 1604